Jávea.com | Xàbia.com
Buscador

Opinió IROX: «Economia sense sanejament»

08 de agosto de 2022 - 10:08

Aquests dies hem viscut uns desagradables episodis de contaminació marina quan les autoritats s’han vist obligades, inusitadament, a tancar la platja de l’Arenal per vessaments que venen anys produint-se sense que cap administració pública faça res per evitar una situació inadmissible pel nostre entorn natural, però també per la gent que vol gaudir d’un bany.

Des de fa anys l’IROX ja va sol·licitar que se’ns facilitaren les analítiques dels vessaments de les depuradores que per llei tenen l’obligació de practicar. Però no soles no hem obtingut resposta sinó que van trobar tot un sistema que, repartit entre diverses administracions, feia quasi impossible esbrinar res. Tot un sistema per ocultar les dades del medi ambient que haurien d’estar a disposició de la població, transparència de la que tant parlen i que no practiquen.

En totes les consultes que se’ns han fet, com quan vam impulsar l’execució del pla de gestió del LIC Penya-segats de La Marina, que portava més del temps establert per llei per efectuar-lo, i que finalment vam aconseguir que les
administracions autonòmiques i estatals es posaran d’acord per efectuar-lo (encara esperem la finalització), sempre l’IROX ha fet especial esment als vessaments que tant les depuradores com un sistema tercermundista d’aigües fecals aboquen a la nostra mar, i hem demanat actuacions per regular-los i posar-los fi, doncs la vida i supervivència de les larves de nombroses espècies depenen de mantenir les aigües costaneres en perfecte estat.

Pot ser el fet que una població com Xàbia, amb uns aproximats 27.000 habitants i que no té una xarxa d’aigües brutes suficient per la pròpia població, haja de fer front a més de 100.000 habitants a l’estiu, siga un dels problemes, però això sí, les autoritats no han deixat mai d’anar a les fires de turisme per aconseguir que encara vinguen més, el que és una estafa tant per la població autòctona com per la visitant.

Tal volta seria el temps de que les autoritats es plantegessin un canvi del model de municipi, que vetllés per la protecció del territori i per una economia més respectuosa amb el medi del que vivim, cosa que no vol dir que no sigui compatible, i no deixar el model econòmic actual sols i exclusivament en mans de constructors i del turisme desaforat que malauradament estem patint. Sectors com l’agricultura, la pesca, el xicotet comerç e inclús la industria estant totalment abandonats per les administracions i per tant pels polítics de tots els colors que han passat per les diferents administracions, donat que els grans grups econòmics de cada sector estan acaparant tota la quota de mercat.

És per això que si volem canviar una mica tot aquest despropòsit hem d’aconseguir que la gent exigisca solucions i no es quedem només en la crítica. Necessitem que els treballadors, els empresaris, els pensionistes, els turistes, els que tenen barca i els que no, tots i cadascú dels que en algun moment vivim aquí no ens conformem amb les explicacions absurdes que ens donen i què, lamentablement com esperàvem, miraculosament s’haja obert la platja a penes uns dies després quan això és impossible.

I per això hem d’exigir a les administracions actuacions eficients per modificar tot plegat:

 • Exigir analítiques d’arqueta d’eixida de les depuradores, per conèixer la qualitat de les aigües vessades, controlant tots els vessaments que la xarxa pública llança a la mar.
 • Revisar els documents de la Q, documents que recullen la situació pública de la depuració en base a allò que s’envia a Europa.
 • Recollir tots els resultats públics d’aigües de bany realitzats pel ministeri i que són públics en la web de «Náyade» ( «Sistema de informació de aguas de baño»).
 • Publicar les analítiques que realitza l’ajuntament en la platja.
 • Publicar els resultats dels plans hidrològics i les mesures de depuració incloses en la zona.
 • Facilitar per part de l’Ajuntament o la Generalitat un historial d’obres.
 • Exigir a tots els xalets que disposen d’un sistema d’abocament de residus compatibles amb l’entorn, amb un control efectiu per part de l’administració, denegant autoritzacions a construccions que no ho tinguen.
 • Obligar a tots els habitatges declarats turístics tindre un depòsit estanc o connexió a la xarxa de sanejament, obligatòriament, o no se li dona la condició d’habitatge turístic. Si no tenim capacitat per garantir unes infraestructures adients al nivell de població no podem seguir acceptant l’augment indiscriminat de visitants, als que tampoc podrem garantir les condicions d’una societat moderna i no aquesta vergonyosa situació aberrant.

Per descomptat necessitem els recursos que es suposa que produeix l’activitat turística i que es faça càrrec de l’augment d’aquests desequilibris, exigint al «Gobierno», que treu brutals rendiments en IVA de totes aquestes activitats, que reinvertisca en allò que tants diners li dona.

En aquest tema la immensa majoria de la societat està d’acord, no es vol continuar destruint l’estat del nostre entorn natural, especialment el nostre major recurs, la mar, i quan la majoria vol alguna cosa la democràcia és fer-lo possible i si no es fa els responsables haurien de dimitir. Recordem als polítics que la seua primera obligació és millorar la qualitat de vida de la seua població i si no ho fan no mereixen el suport que aquesta els hi ha donat.

Departament de Medi Ambient
Institut de Recerca Oceanogràfica de Xàbia (IROX)

7 Comentarios
 1. Xabienc dice:

  De este extenso artículo que considero buen informativo, encuentro varias contradicciones . Una es criticar el turismo extensivo y por otro lado criticar el poco apoyo o ninguna al desarrollo comercial incluido la restauración. Xabia sería un pueblucho con una economía de sustento mínimo y no creo que al articulista le gustará estar así de retrasados en desarrollo. Criticar es muy fácil pero aportar ideas de progreso cuesta bastante más.
  Xabienc

  • Luis dice:

   Dice usted: «Criticar es muy fácil pero aportar ideas de progreso cuesta bastante más»…..¿Entonces porque es lo que usted está haciendo? Usted crítica y no aporta ninguna idea ni de progreso ni de nada, mientras que en el artículo se explica claramente la situación y las ideas de progreso. Si no le gustan o no está de acuerdo es otro tema, pero su actitud anclada en el casposo, involutivo y aldeano » el turismo nos da de comer»…no tiene nada de progreso. Los tiempos cambian y ahora toca evolucionar.

 2. Tathe dice:

  Buenos días, coincido en muchas cosas con el artículo… siento que no sea en todas, ya que desgraciadamente el aumento de población, no ya local, sino mundial, muchas veces, y este es el caso de Xàbia, conlleva un crecimiento desmesurado de las poblaciones sobre todo en época estival…. crecimiento que nuestras autoridades -políticos locales y autonómicos – deberían contemplar, previniendo y estando preparados y la altura de las circunstancias, cosa que no es así.
  Hemos de convivir con el progreso, pero siempre RESPETANDO nuestro entorno, y por supuesto el Medio Ambiente, y en esto coincido plenamente con el artículo.
  Una cosa más, y aunque tal vez no toque…….. introduzco en el comentario y lo traslado y comparo con el servicio de recogida de basuras, un despropósito ahora mismo, que también merece la reflexión de nuestros políticos y una acción inmediata. Com que soc valencia, però faig alguna que altra falta d’ortorafia amb el meu propi idioma fare la traduccio en Google…

  Bon dia, coincideixo en moltes coses amb l’article… sent que no sigui a totes, ja que desgraciadament l’augment de població, no ja local, sinó mundial, moltes vegades, i aquest és el cas de Xàbia, comporta un creixement desmesurat de les poblacions sobretot en època estival…. creixement que les nostres autoritats haurien de contemplar, prevenint i estant preparats i l’alçada de les circumstàncies, cosa que no és així.
  Hem de conviure amb el progrés, però sempre RESPECTANT el nostre entorn, i per descomptat el Medi Ambient, i en això coincideixq plenament amb l’article.
  Una cosa més, i encara que potser no toque…….. introdueixq en el comentari i el trasllade i compare amb el servei de recollida d’escombraries, un despropòsit ara mateix, que també mereix la reflexió dels nostres polítics i una acció immediata.

 3. TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL dice:

  Estos días hemos vivido unos desagradables episodios de contaminación marina cuando las autoridades se han visto obligadas, inusitadamente, a cerrar la playa del Arenal por derrames que vienen años produciéndose sin que ninguna administración pública haga nada para evitar una situación inadmisible por el nuestro entorno natural, pero también por la gente que desea disfrutar de un baño.

  Desde hace años el IROX ya solicitó que se nos facilitaran las analíticas de los vertidos de las depuradoras que por ley tienen la obligación de practicar. Pero no sólo no hemos obtenido respuesta sino que encontraron todo un sistema que, repartido entre varias administraciones, hacía casi imposible averiguar nada. Todo un sistema para ocultar los datos del medio ambiente que deberían estar a disposición de la población, transparencia de la que tanto hablan y que no practican.
  Imagen: Instalaciones depuradora XàbiaInstalaciones depuradora Xàbia

  En todas las consultas que se nos han hecho, como cuando impulsamos la ejecución del plan de gestión del LIC Acantilados de La Marina, que llevaba más del tiempo establecido por ley para efectuarlo, y que finalmente conseguimos que las
  administraciones autonómicas y estatales se pondrán de acuerdo para efectuarlo (aún esperamos la finalización), siempre el IROX ha hecho especial mención a los vertidos que tanto las depuradoras como un sistema tercermundista de aguas fecales vierten a nuestro mar, y hemos pedido actuaciones para regularlos y ponerles fin, pues la vida y supervivencia de las larvas de numerosas especies dependen de mantener las aguas costeras en perfecto estado.

  Puede ser que una población como Jávea, con unos aproximados 27.000 habitantes y que no tiene una red de aguas sucias suficiente para la propia población, tenga que hacer frente a más de 100.000 habitantes en verano, sea uno de los problemas, pero eso sí, las autoridades nunca han dejado de ir a las ferias de turismo para conseguir que aún vengan más, lo que es una estafa tanto para la población autóctona como para la visitante.

  Tal vez sería el tiempo de que las autoridades se plantearan un cambio del modelo de municipio, que velara por la protección del territorio y por una economía más respetuosa con el medio de lo que vivimos, lo que no quiere decir que no sea compatible, y no dejar el modelo económico actual solo y exclusivamente en manos de constructores y del turismo desaforado que desgraciadamente estamos sufriendo. Sectores como la agricultura, la pesca, el pequeño comercio e incluso la industria estando totalmente abandonados por las administraciones y por tanto por los políticos de todos los colores que han pasado por las diferentes administraciones, dado que los grandes grupos económicos de cada sector están acaparando toda la cuota de mercado.

  Es por eso que si queremos cambiar un poco todo ese despropósito debemos conseguir que la gente exija soluciones y no se quede sólo en la crítica. Necesitamos que los trabajadores, los empresarios, los pensionistas, los turistas, los que tienen barca y los que no, todos y cada uno de los que en algún momento vivimos aquí no nos conformamos con las explicaciones absurdas que nos dan y qué, lamentablemente como esperábamos, milagrosamente se haya abierto la playa apenas unos días después cuando esto es imposible.

  Y por eso debemos exigir a las administraciones actuaciones eficientes para modificar todo ello:

  Exigir analíticas de arqueta de salida de las depuradoras, para conocer la calidad de las aguas vertidas, controlando todos los vertidos que la red pública arroja al mar.
  Revisar los documentos de la Q, documentos que recogen la situación pública de la depuración en base a lo que se envía a Europa.
  Recoger todos los resultados públicos de aguas de baño realizados por el ministerio y que son públicos en la web de Náyade (Sistema de información de aguas de baño).
  Publicar las analíticas que realiza el ayuntamiento en la playa.
  Publicar los resultados de los planes hidrológicos y las medidas de depuración incluidas en la zona.
  Facilitar por parte del Ayuntamiento o la Generalitat un historial de obras.
  Exigir a todos los chalés que dispongan de un sistema de vertido de residuos compatibles con el entorno, con un control efectivo por parte de la administración, denegando autorizaciones a construcciones que no lo tengan.
  Obligar a todas las viviendas declaradas turísticas tener un depósito estanco o conexión a la red de saneamiento, obligatoriamente, o no se le da la condición de vivienda turística. Si no tenemos capacidad para garantizar unas infraestructuras adecuadas al nivel de población, no podemos seguir aceptando el aumento indiscriminado de visitantes, a los que tampoco podremos garantizar las condiciones de una sociedad moderna y no esta vergonzosa situación aberrante.

  Por supuesto necesitamos los recursos que se supone que produce la actividad turística y que se haga cargo del aumento de estos desequilibrios, exigiendo al Gobierno, que saca brutales rendimientos en IVA de todas estas actividades, que reinvierta en lo que tanto dinero le da.

  En este tema, la inmensa mayoría de la sociedad está de acuerdo, no se quiere continuar destruyendo el estado de nuestro entorno natural, especialmente nuestro mayor recurso, el mar, y cuando la mayoría quiere algo la democracia es hacerlo posible y si no se hace los responsables deberían dimitir. Recordamos a los políticos que su primera obligación es mejorar la calidad de vida de su población y si no lo hacen no merecen el apoyo que ésta les ha dado.

  Departamento de Medio Ambiente
  Instituto de Investigación Oceanográfica de Xàbia (IROX)

 4. Charly dice:

  No entiendo valenciano, pueden traducirlo

  • Luis dice:

   Te voy a contar un secreto, si copias el texto, lo pegas en el traductor de Google , y escoges las opciones de Catalan a Español, te da la traducción perfecta. Pruebalo, recuerda escoger la opción Catalán porque la de Valenciano, el traductor de Google no la contempla.

 5. IgnacioG dice:

  Excelente escrito. Totalmente de acuerdo.


28.803
2.031
9.411
810