Jávea.com | Xàbia.com
Cercador

Xàbia crearà una borsa de treball per al Conservatori municipal de música

16 de setembre de 2022 - 12: 36

El Butlletí Oficial de la Província d'Alacant ha fet pública la convocatòria del Ajunt de Xàbia per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a de Direcció, per impartir les assignatures de direcció de
orquestra i direcció de cor al Conservatori Municipal de Música.

La jornada laboral assignada a aquesta plaça és de 22,5 hores setmanals i el nomenament serà com a funcionari/ària interí/a, Grup A, Subgrup A2. Els aspirants hauran dadaptar-se als horaris establerts per a aquesta assignatura, segons programació del Conservatori.

Les funcions a realitzar seran: impartir classes de direcció d'orquestra i direcció de cor, i assignatures complementàries al Conservatori municipal de Música entre les quals es troben preparació de classes, reunions de claustre, tutoria i participació en concerts i activitats que es programin.

Requisits

El sistema de selecció dels aspirants serà per concurs de mèrits i per ser admès en el procés selectiu caldrà reunir els requisits següents:

 • Ser espanyol o nacional d'un dels altres estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes previstos a la Llei estatal que regula aquesta matèria.
 • Van tindre complerts 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'exercici de les corresponents funcions.
 • No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió del Títol de graduat/ada en música, en lespecialitat de direcció, dacord amb el Reial Decret 631/2010, de 14 de maig.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en les proves selectives es presentaran, dins el termini de deu dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (16 de setembre de 2022).

Tots els anuncis de tràmits posteriors es publicaran al Tauler d'Anuncis de l'Ajunt i la pàgina web de l'Ajunt.

Junt a les instàncies, els aspirants presentaran còpia del DNI, de la titulació exigida, així com relació de mèrits al·legats i còpia de la documentació acreditativa dels mateixos.

El procés de selecció serà per fase de concurs.

2 Comentaris
 1. Luis diu:

  «……No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques…..»

  Ostres es pot fer això? Aleshores perquè no ho apliquen mai i hem de continuar mantenint tant corrupte?

 2. Luis diu:

  Requisit principal : Endoll.


28.803
2.044
9.411
956